ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΕΦ
2
page-template-default,page,page-id-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Ε.Φ. 2018 – 2021

Η Ο.Π. Επιτραπέζιων Ελιών του Α.Σ. Επεξεργασίας & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου “Ένωση Αγρινίου”, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 01/04/2018 – 31/03/2021, στοχεύει στη βελτίωση των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, καθώς και των καλλιεργητικών μεθόδων γενικότερα. Επιδιώκει την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εκμετάλλευσης των ελαιώνων, της ποιότητας και της διατηρησιμότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και την διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις της, μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ελαιοκαλλιέργειας επενδύοντας στην εκπαίδευσή των  ελαιοπαραγωγών αλλά και την στοχευμένη προμήθεια παγίων.

Ο.Ε.Φ. Α.Σ.«ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» – Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΡΑΣΗ Βii.1  με τίτλο “Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

 

Μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii.1, η Ο.Ε.Φ. Α.Σ.«ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» αποβλέπει στην ορθή, οικονομική και στοχευμένη λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας που προκύπτει από τη μείωση των άσκοπων οικονομικών εξόδων των παραγωγών της και των εισροών στο περιβάλλον. Για την υλοποίηση αυτής, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

    • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών, αποτελούμενη από 10 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
    • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
    • Αναλύσεις εδάφους μία (1) ανά παραγωγό της πιλοτικής ομάδας
    • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
    • Εκπαίδευση στο σύνολο των παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
    • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού
    • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων και οδηγιών λίπανσης ανά παραγωγό

ΔΡΑΣΗ Βii.2  με τίτλο “Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.“

 

Η Ο.Ε.Φ. με τη δράση Βii.2, αποσκοπεί να ενισχύσει το οικονομικό απόθεμα του παραγωγού με την χρησιμοποίηση του κομπόστ ως εναλλακτική λύση για την χρήση χημικών λιπασμάτων και επιπλέον να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την αποφυγή της καύσης των κλαδεμάτων. Για την υλοποίηση αυτής, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

    • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών, αποτελούμενη από 10 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
    • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
    • Αναλύσεις εδάφους μία (1) ανά παραγωγό της πιλοτικής ομάδας
    • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
    • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  
    • Εκπαίδευση στο σύνολο των παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
    • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού
    • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων και οδηγιών λίπανσης ανά παραγωγό

ΔΡΑΣΗ Βii.3  με τίτλο “Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη  ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

 

Με τη δράση Βii.3, η Ο.Ε.Φ. Α.Σ.«ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» έχει στόχο να χρησιμοποιήσει τα οφέλη της κτηνοτροφίας στην καλλιέργεια της ελιάς, υλοποιώντας δράσεις σύζευξης της ελαιοκαλλιέργειας με την κτηνοτροφία με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Για την υλοποίηση αυτής, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

   • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών
   • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
    • Αναλύσεις εδάφους μία (1) ανά παραγωγό της πιλοτικής ομάδας
    • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
    • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  
    • Εκπαίδευση στο σύνολο των παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
    • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού
    • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων και οδηγιών λίπανσης ανά παραγωγό

ΔΡΑΣΗ Βiv  με τίτλο “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”

 

Η Ο.Ε.Φ. Α.Σ.«ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» μέσω της εφαρμογής της δράσης Βiv αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και στη περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Για την υλοποίηση αυτής, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

   • Μελέτη, καταγραφή περιβαλλοντικών, καλλιεργητικών και κοινωνικών συνθηκών της περιοχής
   • Μελέτη προτύπων, νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
   • Συγκρότηση Ομάδας Παραγωγών – Καθορισμός Αρμοδιοτήτων ΣΟΔ
   • Ηλεκτρονική σύνταξη και συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
   • Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
   • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεις ελαιοκάρπου
   • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεις εδάφους
   • Εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
   • Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
   • Ανασκόπηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
   • Εξωτερική επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
   • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2.1, 2.2/3

ΔΡΑΣΗ Γiii.1 με τίτλο “Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

 

Η Ο.Ε.Φ. Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου», στο πλαίσιο της δράσης Γiii.1 αποβλέπει στην εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της σε σύγχρονες μεθόδους ελαιοκαλλιέργειας, στοχεύοντας στην αγρονομική απόδοση των παραγωγών στο χωράφι και στη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων που στοχεύουν στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. Για την υλοποίηση αυτής, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

   • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
   • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού 
   • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. 
   • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (δράση Γiv)

ΔΡΑΣΗ Γiii.2  με τίτλο “Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος”

 

Εφαρμόζοντας τη δράση Γiii.2, η Ο.Ε.Φ. αποσκοπεί στην προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος αλλά και τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερων προϊόντων. Για την υλοποίηση αυτής, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

    • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
    • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για τη καταχώρηση των απαιτούμενων δεδομένων
    • Εκπαίδευση των παραγωγών-μελών της Ο.Ε.Φ.
    • Σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων
    • Συλλογή, καταχώρηση και αξιολόγηση των δεδομένων των ερωτηματολογίων
    • Προσδιορισμός ανθρακικού αποτυπώματος

ΔΡΑΣΗ Γiv με τίτλο “Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών”

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Γiv αποσκοπεί στην δημιουργία ενός εργαλείου e-learning για την άμεση και συνεχή, εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών μελών της. Για την υλοποίηση αυτής, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

       • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου
       • Εικαστική σχεδίαση πλατφόρμας
       • Τεχνική υλοποίηση και τελική σχεδίαση της πλατφόρμας e-learning
       • Έλεγχος Λειτουργικότητας Πλατφόρμας – Beta Testing
       • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
       • Καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού λοιπών δράσεων προγράμματος εργασίας 
       • Εκπαιδεύσεις παραγωγών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
       • Αξιολόγηση χρησιμότητας του εργαλείου

ΔΡΑΣΗ Δiv.1 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρονικού χρωματοδιαλογέα ελιών”

 

Η Ο.Ε.Φ. Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου», προμηθεύτηκε έναν (1) ηλεκτρονικό χρωματοδιαλογέα ελιών της εταιρίας MULTISCAN Ισπανίας Mod S30K και παρελκόμενα αυτού ήτοι αναβατόριο/ταινία παραλαβής σκάρτων, αναβατόριο/ταινία παραλαβής αποδεκτών, πίνακες/διακόπτες/ηλεκτρολογική εγκατάστασ, κατά το πρώτο έτος του προγράμματος και μέσω της δράσης Δiv.1.

ΔΡΑΣΗ Εi με τίτλο “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005”

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Ei στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς του Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007. Για την υλοποίηση αυτής, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

     • Διαγνωστική Επιθεώρηση
     • Έλεγχος προαπαιτούμενων εγγράφων
     • Δημιουργία διαδικασιών/ εντύπων ιχνηλασιμότητας
     • Έλεγχος διαγράμματος ροής
     • Έλεγχος προμηθευτών πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
     • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
     • Εσωτερικές επιθεωρήσεις συστήματος
     • Ασκήσεις ανάκλησης
     • Ανασκοπήσεις συστήματος
     • Επιθεώρηση από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα
     • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο 22005:2007

ΔΡΑΣΗ Εii  με τίτλο “Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς” 

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Eii στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς του Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου» σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005, αντίστοιχα. Για την υλοποίηση αυτής, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

    • Διαγνωστική Επιθεώρηση
    • Εκπόνηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ)
    • Οργάνωση φακέλων υποστήριξης (προσωπικού, νερού, μυοκτονιών και καθαρισμών)
    • Σύνταξη Οδηγιών Εργασίας και Αρχείων Εφαρμογής
    • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
    • Έλεγχος προμηθευτών α’ και β’ υλών
    • Αναλύσεις ελαιολάδου και νερού
    • Εσωτερική Επιθεώρηση ΣΔΑΤ
    • Ανασκόπηση συστημάτων
    • Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων/ ευκαιριών
    • Επιθεώρηση από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα
    • Έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005

ΔΡΑΣΗ ΣΤi με τίτλο “Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης”

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤi σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα στοχευμένο πρόγραμμα/ πλάνο Επικοινωνίας για την ανάδειξη των δράσεων και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο ευρύ κοινό. Για την υλοποίηση αυτής, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

    • Επετειακή έκδοση Ο.Ε.Φ. – Προπαρασκευαστικές ενέργειες, συγκέντρωση πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού για τη δραστηριότητα της Οργάνωσης, την ιστορία, τα προϊόντα της και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος
    • Δημοσιογραφικό πλάνο προβολής – Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση εξέλιξης ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος ώστε να διαμορφωθεί περιεχόμενο προβολής και δημοσιότητας